Variációk témára

Adatkezelési tájékoztató - MagiCom


  

A MagiCom Kft. számára mindig kiemelten fontos volt az Ön személyes adatainak védelme.

2018. május 25-én lépett hatályba az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation – „GDPR”), mely szabályozza az Ön által velünk megosztott személyes adatainak kezelését és felhasználását.

A GDPR részben felülírja a már létező adatvédelmi szabályokat, és egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. A GDPR célja, hogy Ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak gyűjtése, tárolása, megosztása és felhasználása felett.

Szeretnénk Önt arról biztosítani, hogy a személyes adatai biztonságban vannak nálunk. Szeretnénk azt is tudtára adni, hogy hogyan használjuk fel az adatait az Önnel létesítendő vagy fennálló üzleti kapcsolat során.

A fenti okokból megújítottuk Adatvédelmi Tájékoztatónkat, mely, 2018. május 25-től érvényes.

Önnek semmilyen speciális tennivalója nincsen, de azt javasoljuk, hogy tekintse meg az alábbi Adatkezelési Tájékoztatónkat, hogy tisztában legyen személyesnek minősülő adatainak kezelésével.

Ha bármilyen további kérdése lenne, akkor a dpo@magicom.com mail címre írja meg kérdését és elérhetőségét, és Adatvédelmi vezetőnk felveszi Önnel a kapcsolatot!

 

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a MagiCom Kft. (továbbiakban MagiCom) gyűjt és kezel.

Név: MagiCom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégbíróság bejegyzés száma: 01-09-696311

Székhely: 1188 Budapest, Táncsics M. u. 77/B

Telephely: 1102 Budapest, Szent László tér 20.

Telefon: +36 (1) 260-5869

Fax: +36 (1) 260-3743

Honlap: www.magicom.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)
 • GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
 • 2008. évi XLVIII. törvény, reklámtörvény
 • 2001. évi CVIII. E-Kereskedelmi törvény

 

3. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

A MagiComnak biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”).

A személyes adatok kezelését a MagiComnak oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („sértetlenség és bizalmas jelleg”).

 

4. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Tájékoztatás: az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

Helyesbítés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törlés: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Korlátozás: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést – a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 

5. Marketing és PR

5.1. A lehetséges kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adatkategóriák Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Név Kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás az Ön hozzájárulása
Személyes elérhetőség (telefonszám, e-mail cím) Kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás az Ön hozzájárulása
Munkáltató neve Kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás az Ön hozzájárulása
Pozíció megnevezése Kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás az Ön hozzájárulása
Speciális személyes adatok
(pl.: ételérzékenység, mozgáskorlátozottság, allergia)
Egészségvédelmi és a nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése az Ön hozzájárulása
Fotók, videók Kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás az Ön hozzájárulása
Szakmai képzettségek, képességek Kapcsolatfelvétel és kapcsolatápolás az Ön hozzájárulása
Személyes adat
(név, e-mail cím)
belső kapcsolat ápolása az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
 • Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódik (amennyiben természetbeni juttatásban részesül).

5.2. Az adatkezelés időtartama

A MagiCom a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az magicom@magicom.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

5.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelése a Marketing Osztály jogosultsággal rendelkező munkavállalói által valósul meg.

A MagiCom alkalomszerűen külső adatfeldolgozót is bevon az adatkezelésbe. A MagiCom a bevont felet nyilatkoztatja az adatvédelmi megfelelősségéről.

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Adattovábbítás megnevezése Személyes adatkategóriák Címzettje(i) Továbbítás rendszeressége
Grafikai, nyomdai munkák Név Grafikus alkalomszerű
Grafikai, nyomdai munkák Személyes elérhetőség (telefonszám, e-mail cím) Grafikus alkalomszerű
Grafikai, nyomdai munkák Munkáltató neve Grafikus alkalomszerű
Grafikai, nyomdai munkák Pozíció megnevezése Grafikus alkalomszerű
Fotók, videók kidolgozása Fotók, videók fotós, videós munkatárs alkalomszerű
Rendezvényszervezés Személyes elérhetőség
(név, telefonszám, e-mail cím)
 
Szervező partnercégek alkalomszerűen és az ügyfél engedélyéhez kötötten
Rendezvényszervezés Munkáltató neve Szervező partnercégek alkalomszerűen és az ügyfél engedélyéhez kötötten
Rendezvényszervezés Pozíció neve Szervező partnercégek alkalomszerűen és az ügyfél engedélyéhez kötötten

6. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a MagiComtól, hogy a MagiCom tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a MagiCom kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A MagiCom az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a MagiCom módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A MagiCom a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a MagiComtól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a MagiCom abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a MagiCom-ot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a MagiCom az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a MagiCom zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a MagiCom jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a MagiCom ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a MagiCom tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a MagiCom személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a MagiCom hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a MagiCom kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.

Az adatkezelési folyamatainkat az ISO27001 szabvány alapú információbiztonsági irányítási rendszerünk szabályozásai tartalmazzák.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a MagiCom ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8.2. Hatósági bejelentés

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

9. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

  

Utolsó módosítás dátuma: 2018.05.24.